layout styles

VERBİS kaydına ilişkin olarak süre uzatımı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU uyarında daha önce verbis kaydı için belirlenen süreler aşağıda açıklanan tarihlere kadar uzatılmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar sicile kayıt ve bildirim
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına 30.06.2020 tarihin kadar sicile kayıt ve bildirim
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına 30.09.2020 tarihine Sicile kayıt ve bildirim
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına 31.12.2020 sicile kayıt ve bildirim
Yukarıda tarihlere kadar içerisinde belirtilen nitelikteki firmaların gerekli çalışmaları yaparak öncelikle veri envarteri çıkartmak sureti ile verbis sistemine kaydının yapılması gerekmektedir

Not: Unutulmamalıdır ki söz konusu süre uzatımı sadece verbis kaydına ilişkin olup ilgili kanunun diğer kısımları yürürlüktedir. Günümüzde birçok hukuki ihtilafın varlığı sabitken ve önleyici avukatlık sisteminin öneminin arttığı bir dönemde kanun koyucu tarafından öngörülen zorunluluk dışında ticari hayatın sorunsuz sürdürülmesi ve ileride doğacak ihtilafların bir nebzede önüne geçme veya haklılığını ispat açısından EHİS öneyici avukatlık sisteminin önemi bir kat daha değer kazanmaktadır.

Dikkat! Bu web sitesinde yer alan açıklamalar tamamen genel bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup yer alan bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekle birlikte Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 9'da açıkça belirtilen, “İnternet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları’na aykırı olmayacak şekilde” kendisini ifade etme hakkına sahiptir" ilkesine dayanılarak bu doğrultuda hazırlanmıştır. Gerek kanun gerekse de içtihat değişiklikleri olabileceği gibi her olaya ilişkin olarak uygulanacak ayrı çözüm önerisi ve detaylı hukuki bilgi için avukatlık büroları ile iletişime geçmenizi öneririz.