Aile Hukuku

Türk Medeni Kanunun 2. Cildinde yer alan Aile Hukuku, kişilerin en küçük topluluğu oluşturdukları aileleri ile ilgili ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Büromuz bünyesinde Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davaları, Evliliğin Butlanı, İddet, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Evlat Edinme, Soybağı, Aile Konutu Şerhi, Ailenin Korunması Hakkında Kanun, Çocuk Mallarının Korunması Hakkında Kanun, Babalık Davası konularında hizmet verilmektedir.

Bilişim Hukuku

Bilişim sistemleri kullanarak işlenen suçlardan olan; Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, hukuka aykırı olarak sisteme giriş ve sistemde kalma, bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi, değiştirilmesi suçu, bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu, müstehcenlik suçu, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu vb. suçlarda hem sanık hem de müşteki vekili olarak gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Suç ve Ceza kavramlarını inceleyen bilim dalı olan Ceza Hukuku da büromuz çalışma alanlarının başında yer almaktadır. Gerek soruşturma aşamasında (karakol, savcılık) gerekse kovuşturma aşamasında Sulh Ceza, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde profesyonel olarak sanık ve müşteki vekilliği görevi tarafımızca başarıyla yürütülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunda da diğer çalışma alanlarımızda olduğu gibi hem dava vekilliği hem de danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

I-DAVA VEKİLİ OLARAK ROL ALDIĞIMIZ DAVALAR

Tapu İptali ve Tescili Davaları, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, İhtiyati Tedbir, Kira Alacakları ile Tahliye Davaları, Kira Bedelinin Tespiti Davaları, Ecrimisil Davaları, İpotek İhtilaflarından Kaynaklanan Davalar, Kamulaştırma Davaları, Önalım(şüfa) Davaları, Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları, Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar, Tapu Kayıtlarındaki Mevcut Hataların Düzeltilmesine İlişkin Davalar.

II-DANIŞMAN OLARAK ROL ALDIĞIMIZ HUSUSLAR

Alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi-düzenlenmesi, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi-düzenlenmesi, gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri için hukuki danışmanlık, gayrimenkul kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi-düzenlenmesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi-düzenlenmesi.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku; borçlunun borcunu ödememesi üzerine alacaklının alacağını devlet aracılığı yoluyla ve cebri icra yöntemi ile almasını düzenler. Büromuz bünyesinde; İcra dairesindeki icra dosyası takibi, İcra mahkemesi dosya takibi, İlamların icrası, Taşınır teslimi, Çocuk teslimi, Taşınmaz tahliye ve teslimi, İcra takibi- İcranın geri bırakılması, Haciz, Ödeme Emri, Menfi tesbit davası, Haczolunan malı paraya çevirme, Rehnin paraya çevrilmesi, İpoteğin paraya çevrilmesi, İflas, İhtiyati haciz, alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu (mal kaçırma suçu) konularında hizmet verilmektedir.

İdare Hukuku

Her türlü idari eylem ve işlem karşısında gerekli yasal başvuruların yapılması, dilekçelerin hazırlanması ve yasal süreler içerisinde idari makamlara sunulması, kabul veya red durumunda gerekli idari davaların açılması, İptal, Tam Yargı, Tazminat Davaları, Disiplin Cezaları, Memur Davaları, Öğrencilerin sınav kağıtlarındaki maddi hatalara ilişkin itiraz ve davaları, Uzaklaştırmaya ve çeşitli disiplin cezalarına ilişkin yasal süreçlerde de Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

İş Hukuku

İş hukuku işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünüdür. Büromuzda Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, İşe İade Davaları, Hizmet Sözleşmeleri, İş Kazaları / Meslek Hastalıkları, Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları, Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar, Sigortalılığın Tespit ve Tescili, Hizmet Tespiti, Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları, Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması, Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları konusunda hizmet verilmektedir.

Miras Hukuku

Bir şahsın ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde para ile ölçülebilen tüm hak ve borçlarının sonuçlarını ve intikallerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu bağlamda Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak; Yasal Mirasçılar ve Miras Payları hakkında danışmanlık, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali davası vb. konu ve davalarda hizmet vermekteyiz.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigortacının, belirli bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan rizikonun ortaya çıkması halinde bunu tazmin etmeyi taahhüt ettiği sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri inceleyen Ticaret Hukuku kapsamındaki hukuk dalıdır. Bu bağlamda Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tespit davaları ile tazminat davalarında hizmet vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku şirketlerin kuruluşu ile başlayıp iflası ile biten tüm süreçleri içeren kurallar bütünüdür. Bu bölümde şirketlere sürekli danışmanlık hizmeti verilmekte olup şirketlerin her türlü soru ve sorunları ile ilgili olarak gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Şirket kuruluşu, şirket nev’i değişimi, Şirket tasfiyesi, gerek günlük yönetim gerekse imza yetkilerinin dağıtılması gibi hususlara yönelik yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi, Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunlar ilgili olarak sürekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tüketici Hukuku

Bankalardan alınan kredilere ilişkin yasal olmayan kesintiler(dosya masrafı, komisyon, ipotek fek ücreti), ayıplı mallar vb. tüketicilerin karşılaştıkları her türlü sorunda gerek Kaymakamlıklara bağlı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına yapılan başvurular ve takibi gerekse Tüketici Mahkemelerinde her türlü davanın açılması ve takibi hususunda Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Vergi Hukuku

Vergi mükelleflerine ait hak ve yükümlülükleri düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu bağlamda Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak Gelir Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Harçlar, İdari işlemlere karşı iptal davaları, vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi yapılmaktadır.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkede yaptıkları her türlü hukuki işlemlerin, o ülke mahkemelerinden aldıkları kararların Türkiye’de sonuç doğurabilmesi için Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu olarak Tanıma ve Tenfiz davaları da çalışma alanımızda yer almaktadır.

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent hukuku firmalarınız adına kayıtlı marka ve patent haklarından doğan her türlü davaları kapsayan ve firmaların bu konuda ihlaller ile karşılaşması sonucunda oluşacak zararların tazmini ve haksız kullanımları önleyici davalar ile firmalara hizmet vermekteyiz.